flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Святошинському районному суді міста Києва

05 червня 2015, 10:15

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Святошиського

районного суду м.Києва

від 05.06.2015 року №48/од

__________А.В. Домарацька

 

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

державних службовців в Святошинському районному суді міста Києва

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року № 164 (далі – Порядок проведення конкурсу).

 

1.2. Метою проведення іспиту  - об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

 

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією, персональний склад якої затверджується наказом керівника апарату Святошинського районного суду міста Києва.

 

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців, та кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади, визначеним у посадових інструкціях державних службовців Святошинського районного суду міста Києва (далі - суд).

 

1.5. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється консультантом з кадрової роботи суду з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, від допускається  до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. Кандидати, які подали недостовірні відомості до участі у конкурсі не допускаються.

 

1.6. Обєктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

 

1.7.Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень суду.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

 

1.8.Порядок проведення іспиту в суді та Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень суду затверджується керівником апарату суду відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно – правових актах. Питання, що ґрунтуються на  нормативно – правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

 

1.9.Перелік питань розміщуються  на офіційному веб-сайті суду та надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

 

1.10.Екзаменаційні білети складаються за встановленою формою (додаток 2) та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень суду.

 

1.11. Питання 1-3 в екзаменаційних  білетах містять питання,  визначені  в Переліку, питання 4-5  відбираються  з переліку  питань  на  перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки  функціональних  повноважень суду, затвердженого керівником апарату суду.

 

1.12.Кількість білетів має бути не менше 15.

 

1.13.З  урахуванням  специфіки  функціональних   повноважень суду та  його структурних підрозділів можливе розроблення кількох  варіантів  комплектів  екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

 

1.14. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 

1.15.Консультант з кадрової роботи за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

2. Організаційна підготовка до іспиту 

 

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

 

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 

3. Складання іспиту 

 

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

 

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов передбачених пунктом 3.3. цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

 

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білету. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

 

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

 

3.5. Іспит складається державною мовою.

 

3.6. При підготовці відповідей на питання білету кандидат здійснює записи на аркуші із штампом суду. Перед відповіддю обов’язково вказуються  прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

 

3.7. 3агальний час для підготовки відповідей на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

 

 

 

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту 

 

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень суду та його структурних підрозділів.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень суду та його структурних підрозділів.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи .

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

 

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білету. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

 

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість (додаток 3). З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

 

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у консультанта з кадрової роботи відповідно до вимог чинного законодавства.

 

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при надані відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

 

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

 

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

                                                                                     Додаток 1 до Порядку

 

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки знань Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

I. Питання для перевірки знань Конституції України

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

 

II. Питання для перевірки знань Закону України «Про державну службу»

  

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

 

 

III. Питання для перевірки знань Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції       (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).


  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Порядку

 

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД   М.КИЄВА

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                   Голова конкурсної комісії

                                                                             ___________ (Прізвище, ініціали)

                                                                        (підпис)

                                                                 «____»______________2004 р.

 

 

ЕКЗАМЕНІЦІЙНИЙ БІЛЕТ_____

для складання іспиту кандидатів на заміщення

 вакантних посад державних службовців

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу».

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

4.5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Святошинського районного суду м.Києва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 3 до Порядку

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців конкурсною

комісією Святошинського районного суду міста Києва

від "______" _______________200__ р.

згідно з Порядком проведення іспиту, затвердженим

наказом голови суду № ___ від «__»_______201_ року

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білету

Загальна сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії     _______________                                   _____________________                             (підпис)                                                                   (ПІБ)

Члени комісії      _______________                                    _____________________                             (підпис)                                                                   (ПІБ)

                            _______________                                    _____________________                             (підпис)                                                                   (ПІБ)

                            _______________                                    _____________________                             (підпис)                                                                   (ПІБ)

                            _______________                                    _____________________                             (підпис)                                                                   (ПІБ)

Секретар комісії _______________                                    _____________________                             (підпис)                                                                   (ПІБ)