flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок роведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в Святошинському районному суді міста Києва

05 червня 2015, 10:14

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Святошиського

районного суду м.Києва

від 05.06.2015 року №47/од

__________А.В. Домарацька

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в Святошинському районному суді міста Києва

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей порядок розроблено на підставі Конституції України, Закону України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169.

 

1.2. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців в Святошинському районному суді міста Києва (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

 

1.3. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця в Святошинському районному суді міста Києва (далі суд) забезпечує конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

 

1.4. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в суді наказом керівника апарату суду, який здійснює призначення на посаду державного службовця, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

 

1.5. Очолює конкурсну комісію заступник керівника апарату суду. До складу конкурсної комісії входить голова суду, який є заступником голови комісії, заступник голови суду, судді (за їх згодою) та працівники апарату суду.

 

1.6. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву для державної служби в суді, чи осіб, які успішно пройшли стажування на відповідні посади, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

 

 

 

2. Умови проведення конкурсу

 

2.1. Умови проведення конкурсу в суді, відповідно до цього Порядку, визначаються керівником апарату суду, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.

 

2.2. Рішення про проведення конкурсу приймається керівником апарату суду за наявності вакантної посади державного службовця.

 

2.3. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

2.3.1. визнані в установленому порядку недієздатними;

2.3.2. мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

2.3.3. у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

2.3.4. позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

2.3.5. в інших випадках, установлених законами.

 

2.4. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі  консультанту з кадрової роботи, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

 

2.5. Конкурс проводиться поетапно:

2.5.1. публікація оголошення суду про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2.5.2. прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

2.5.3. проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

3. Оголошення про конкурс

 

3.1. Оголошення про проведення конкурсу публікується в пресі, розміщується на веб-сайті суду та поширюється  через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.

 

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу містяться такі відомості:

3.2.1. повне найменування суду із зазначенням місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

3.2.2. назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом кадрової роботи та державної служби;

3.2.3. основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками відповідних посад державних службовців;

3.2.4. термін прийняття документів - 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

3.2.5. в оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

 

3.3. При  заміщенні  вакантних  посад державних службовців,  призначення  на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником апарату суду рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.6. цього Порядку, конкурс не оголошується.

 

4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії, такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками та автобіографією;

фотокартку розміром 4x6 см;

копії документів про освіту з відповідними додатками, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і  зобов'язання  фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

копію документа, який посвідчує особу;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов´язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

 

4.2. Особи, які працюють у суді і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають, якщо відповідні документи містяться в їх особових справах.

 

4.3. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і  репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

4.4. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

 

4.5. Консультант з кадрової роботи суду перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на  державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

 

4.6. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється консультантом з кадрової роботи з відповідним обґрунтуванням.

 

4.7. Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

 

4.8. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у консультанта з кадрової роботи.

                                                                    

5. Проведення іспиту та відбір кандидатів

 

5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посади державних службовців.

 

5.2. Консультант з кадрової роботи за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України  «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень суду.

 

5.4. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в суді та  Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень суду та його структурних підрозділів затверджується керівником апарату суду, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

 

5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути  рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 

5.6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.

 

5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на  посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

 

5.8. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

 

5.9. Якщо жоден з кандидатів  не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

 

5.10. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

5.11. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

 

5.12. У рішенні конкурсної комісії, що подається керівнику апарату суду, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

 

5.13. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який  підписується  всіма присутніми  на засіданні  членами комісії і подається керівнику апарату суду не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

 

5.14. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

 

5.15. Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров´я за формою, затвердженою МОЗ.

 

5.16. Рішення про призначення на посаду державного службовця та  рішення про зарахування до кадрового резерву приймає керівник апарату суду на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

 

5.17. Рішення про призначення на посаду державного службовця приймається за результатами спеціальної перевірки.

 

5.18. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику апарату суду протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

 

5.19. Рішення керівника апарату суду за результатами проведеного конкурсу може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.